ALGEMENE VOORWAARDEN / LEVERINGSVOORWAARDEN
In deze Algemene Voorwaarden staan de woorden “wij” en “ons” voor Halszaak Medical Cervical Collars (www.halszaak.nl), en “U” en “Uw” staan voor u als klant. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw bestelling de overeenkomst tot levering van producten. Op deze overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de overeenkomst kan niet worden afgeweken.

Leverings voorwaarden.PDF


1. BESTELLEN
U kunt uitsluitend bestellen met behulp van het bestelformulier op onze website (www.halszaak.nl). Wij accepteren geen bestellingen welke op enige andere wijze geschieden. Door het plaatsen van een bestelling geeft u ons te kennen de producten die u hebt gekozen onder deze voorwaarden te willen kopen. Wij houden ons het recht voor om dit verzoek niet te accepteren.
Indien wij uw verzoek accepteren zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een bevestiging te mailen. De bevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw bestelling niet of niet volledig kunnen leveren, zullen wij u hierover informeren en u een alternatief bieden. In dat geval is ons bericht geen bevestiging maar een kennisgeving. U kunt dan akkoord gaan met het alternatief of uw originele bestelling wijzigen of annuleren. Het akkoord of een wijziging gelden in deze als het plaatsen van een (nieuwe) bestelling.

2. LEVERING
Uitsluitend indien aan deze voorwaarden is voldaan zullen wij u de producten leveren welke op de bevestiging zijn vermeld.

3. PRIJZEN
De prijzen van de producten alsook de verzendkosten zijn op het bestelformulier aangegeven.

4. BETALING
U kunt uw producten betalen door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze girorekening (90 34 957 t.n.v. Halszaak Medical Cervical Collars te Haarlem). In geval van een rembours-zending worden rembourskosten in rekening gebracht.
De betaling dient uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging te geschieden. Alle bedragen en betalingen zijn in Euro’s.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle producten worden geleverd zodra uw betaling ontvangen is. Zendingen onder rembours zullen zo spoedig mogelijk verzonden worden. Tenzij anders overeengekomen, sturen wij de producten naar het adres (in Nederland) dat is vermeld op de bevestiging (geen postbus). Wij doen ons uiterste best om uw producten zo snel mogelijk te leveren. Bij verzending zijn we echter afhankelijk van derden en wij kunnen daarom dus geen tijdsgarantie geven. Eigendom en risico van de producten gaan op u over op het moment van verzending. Wij stellen ons in geen enkele zin aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van (één van) de producten tijdens verzending.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Indien u consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de overeenkomst slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met de wet. Indien u geen consument bent gelden de volgende regels:
  • In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden limitatief vermeld. Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden welke niet uitdrukkelijk in de overeen- komst vermeld zijn.
  • Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van enige garanties of voorwaarden welke anders uit hoofde van de wet of anderszins deel zouden uitmaken van de overeenkomst. • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere (in)directe schade welke voortvloeit uit onrechtmatige daad of wanprestatie, contractbreuk of anderszins.

7. CONTACT MET HALSZAAK
U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@halszaak.nl

8. GEGEVENSBESCHERMING
Door het plaatsen van uw bestelling gaat u ermee akkoord dat wij voor de verwerking van uw bestelling gebruik maken van de gegevens welke vermeld zijn op uw bestelformulier. Indien de gegevens betreffende uw persoon die wij in ons bestand hebben onjuist zijn, corrigeren wij deze op uw verzoek.

9. OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke wordt geleden doordat wij de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomen, voorzover dit gebrek of deze vertraging is veroorzaakt door een omstandigheid welke redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer ligt.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Zowel u als Halszaak Medical Cervical Collars onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechter.

11. ALGEMEEN
Indien u of “Halszaak” nalaat om enige voorwaarde van deze overeenkomst (rechtens) af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om een voorwaarde welke deel uitmaakt van de overeenkomst, later (rechtens) af te dwingen. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of rechtens niet afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de overeenkomst eveneens ongeldig dan wel rechtens niet afdwingbaar zijn.

12. GEDEFINIEERDE TERMEN
In deze algemene voorwaarden betekent: Voorwaarden: de voorwaarden welke deel uitmaken van deze algemene voorwaarden. Overeenkomst: deze algemene voorwaarden samen met uw bestelling. Consument: koper van “Halszaak Medical Cervical Collars”- producten, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bestelling: de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze voorwaarden. Bevestiging: de bevestiging van de acceptatie door Halszaak van uw bestelling.
Bestelformulier: het elektronische bestelformulier op de Halszaak- website: www.halszaak.nl
Product: elk product dat is opgenomen in de website van Halszaak en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij deze aan u zullen leveren onder deze voorwaarden.
Werkdag: alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.
Halszaak: “Halszaak Medical Cervical Collars”, welke is gevestigd in Haarlem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in
Haarlem onder nummer 34159561